Suppliers

代理-Fortius Bio-病毒採樣保存與快速DNA/RNA萃取卡

代理-Fortius Bio-病毒採樣保存與快速DNA/RNA萃取卡

Fortius Bio

病毒RNA採樣萃取、全血RNA/DNA採集萃取、食物病原體DNA萃取、Plasmid DNA 萃取

https://www.fortiusbio.com/

information